Am 21.01.2014 hammer dat nö-e Johr met 3 mol „Ratinger Jonges“ bejrüßt on mer hant ons all e jesonk nö Johr jewönscht. Dat Bier kom vom Ludwig Blumenkamp de hütt om Daach jenau 89 Johr jewode es.

       De Ratinger Kulturdaach es am 09.03.2014 öm 15:45 Uhr em Stadttheater on mer mösse 30 Minüdde Vördräsch halde. 7 Jonges wolle wat vördraare. De Texte krett jeder vom Friedel.

      Dor Friedel Bonn on dor Helmut Pfeiffer treffe sesch am 5. Februar met de Frau Dr. Münster-Schröer wje ne Termin em Medienzentrum, wo mer em Advent ne Nohmeddaach met Monkart,  Kaffe, Weck, on Ku-eke ne jemütlesche Nohme-dach maake wolle.

      Am 14. Mai es ne Monkartowend  em Homberjer Treff. Bold alle Jonges wolle metmaake.

      Friedel hät dann ne Bri-ef vom David uut England vörjele-ese. He kütt des Johr widder on meut sesch met ons treffe.

      Dann hammer nö-e Dönekes, die de Jonges jeschri-ewe hadde korregiert.

 

Am 18.02.2014 jing et jenau öm 17 Uhr los met 3 mol „Ratinger Jonges“.

 

Friedel hadden Jebortsdaach on et es Karnevalstiet. Wenn dat kenne Jrond zom fiere es. Äwwer esch mösse mer en Stond arbidde ment dor Friedel.

      Helmut Pfeiffer on Friedel hadde ne Termin be de Frau Dr. Münster-Schröer em Medienzentrum. Et jing öm de Termin för onse Adventskaffe. De Termin steht noh fass. Et es dor 04.12. 2014 öm 16 Uhr.

      De Ratinger Kulturdaach es am 09.03. 2014 on mir sind draan von 15 Uhr bes 15:45 Uhr. De Beiträsch on de Vördräjer stont fest.

      De nächste Termin es dat E-ete met onser Wiewer em Ratinger Brauhuus on es am 21.03. 2014.

      Dat nächste jru-ete Ereschnis es am 14.05. 2014 em Homberjer Treff onger dem Motto:

„De Wiesnase hüre met“. Lostije Dönekes uut ons Jejend. Dat Plakat es feedisch, dat Projramm hät dor Friedel en de Mangel.

      Mer wolle e Bu-ek eruut brenge, wo mer Beiträsch van Monkartmetjlieder dren stont.Vörjespräsche loope.

      Mer hant dann vom Jürgen Bocksteegers on vom Karl Verstappen je e Döneke korregiert.

      Dann hammer de losije Owend aanjefange, met Brötsches, Hack on Ki-es Et wor ne schü-ene Owend met en Büttenred, Witzkes on lostije Vorzellkes. Als dat Bierfaat leer wer, hät dor Raimund noch schü-ene lostije Li-eder jesonge. Et wer ne jelongene späde Nohmeddaach.

 

Am 18.03. 2014 öm 17 Uhr hammer met 3 mol „Ratinger Jonges“ aanjeange.

 

      Als Jast wor dor Ewald Dietz von de Lintorfer Heimatfreunde do.

      Friedel hätt sesch be all denne die am Ratinger Kulturdaach metjemaat hant bedankt on jelobt, weil se et all ju-et jemaat hadde.

      Am Friedaach, de 21.03. 2014 es dat E-ete met ons Wiewer em Brauhuus. Et Hilde on dor Jürgen Bocksteegers hant alles orjanisiert, doför e Dankeschü-en.

      Ewald Dietz hätt ons en CD metjebreit met 10 Jescheschte vom Schäng Oberbanscheidt. doför li-ewe Ewald e hezzlisch Dankeschü-en.

      Dann hammer tosaame noch twe Dönekes korregiert. Vom Klemens Michels: „Twe Ratinger Orjinale“ Vom Karl Verstappen: „Kenger könne äwwer och Frore stelle“.

Am 15.04.2014 jing et widder met 3 mol „Ratinger jonges“ öm 17 Uhr los.

     Dor Hans Nettler wer 75 Johr jewo-ede. Dor Friedel hät öm Jratuliert on sesch för dat Fässke Bier on de beleide Brötsches bedankt.

      Dor Werner Kall wu-ed 78 Johr on all hand em jratuliert. dodrob i-esch emol aanjestu-ete.

      Friedel hätt sesch i-esch emol bem Hilde on Jürgen Bocksteegers bedankt för de schü-ene Owend mer ons Wiewer em Ratinger Brauhuus.

      Dor Friedel hätt dann de Texte an die Jonges vordeelt, die am 14.05. 2014 am Monkartowend em Homberger Treff deelnehme.

      Dat Büffe wu-ed free jejeewe. Donoh hät dor Klemens schü-ene Witzkes vohtellt als ob emol dor U-esterhaas in Form von ons Baas Georg Hoberg erenn spaziert ko-em on jefärfte Eier vordeelden. Mer hant ons all reschtisch jefreut.

      Am Schluß noch en Mahnong vom Friedel an all die jet vördrare: Laut on langsam spre-eke on to huus laut übe.

 

Am 20.05. 2014 eröffnete Wilfried Link de Owend weil dor Friedel am dicke Zeh operiert wode wer un he nit der Trapp em Tu-en eropp Ko-em.

 

     Wilfried bedankten sesch em Nome vom Friedel be all die en Hombersch metjemaat hant.Wilfried bemängelden be paar Lütt Uutsprochfehler, die dann reschtisch jeschtellt      wu-ede. E besongesch Lob för ons jonge Vördräjer. Peter Koch hadden sinne  i-erschte Optritt in Homberg on meiden öt prima. Christian Schneider wü-ed von mol zu mol besser. Alle Angere mackten öt Prima on et joof för jede Delnehmer von de Frau Komossa vom Homberjervoreen en Schschtel „Merci-Schokolade“

 

Am 17.06. 2014 finge mer öm 5 Uhr mem Jongesru-ep aan.

     

Dor Friedel hätt öm Raimund Pfeiffer nohdräschlisch zom Jebortsdaach jratuliert (82 Johr) on sesch för dat leckere Bier bedankt.

      Dann hätt jeder jet öwwer de Stormschäde vohzellt. Et wor schon interessant to hüre, wat de Jonges alles woßten. Friedel menden, et könnt jo jeder mol öwwer dat schriewe, wat he em Storm erläft hätt. De Resonanz wer janz mieß.

      Dann hätte jefrocht wer denn e Döneke jeschri-ewe hän. Dor Jürgen Bocksteegers wer dor Enzije de wat jeschri-ewe hadden. Prima Jürgem!

      De nächste Monkaertowend es am 31.10.2014 em Spiejelsaal. Wat nehme mer von Musik? Jürgen well frore ob set wieder maake wolle. Tonöweerdrarong em Saal. Mer wolle kieke wat sesch do jedon hätt.

      Raimund menden, mer sollde mie olde Sakes brenge. Wer kann se besorje vom Hans Schilling oder vom Scheng Oberbanscheidt?

      Am 04.12. 2014 hammer en Adventsfier em Medienzentrum. Dor Friedel hätt en jrowe Zü-esch mol vortellt wie dat jon soll.

      Dann hammer vom Jürgen dat nö-e Döneken korregiert „De olde VW-Käfer“ Öm 19 Uhr wore mer domet fedisch on hant Fierowend jemaat.

 

Am 15.07. 2014 öm 17 Uhr jing et met 3mol Ratinger Jonges los.

 

GerdArtz joof nohdräschlisch ob sinne Jebortsdaach dat Bier uut, Danke. Mer hant dann en Jedenk-minütt för onser vorstorwe Ehremetjlie Bruno Lambart enjelei-it, de völl för de Jonges on ons Hematstadt Ratinge jedon hätt.

Mer hant ons dann öm dat Drömheröm för onse Monkartowend em Spiejelsaal jekömmert.

      Om Dränge vom Raimund wolle mer olde Dönekes von ehemalije Metjlieder Hans Weiler on Hans schilling brenge. Et kann och jet vom Scheng Oberbanscheidt sinn. Kenner mackten ne Vörschlach am eng vom Jelaber, on wat Ko-em dobe-i eruut? Friedel maak du et.(Wie immer) Dor Friedel well et Projramm tosaame stelle on och schon fassleje wer wat vördreit.All wore domet envorstange.

      Mer sü-eke noch för onse Adventnommedaach noch ne Musiker de e paar Li-eder spi-ele kann on nit völl kost. Et kaonn och ne Jurendlische sinn. Hürt ösch mol öm.

 

Am 19.08. 2014 hammer noh olde Tradition öm 5 Uhr onser Träffe aanjefange.

      To-esch hammer ob de Spender vom Brauhuusbier aanjestu-ete. Jürgen Bocksteegers, de Motter van de Kompanie  wor 75 Johr old jewo-ede. Dor Friedel hät en Lobred op öm jeholde on op sin Zovorlässischkeet, wenn et öm dat Monkarttreffe jeht, sin Fließischkeet als Kassierer von dre Kasse, sinne E-ifer bem Dönkes schriewe on,on,on. Dor Jürgen es för ons onersetzlesch. dann kräsch he en Fläsch Ratinger Sekt als klee Dankeschü-en van de Jonges.

      Dor Jürgen hät dann zom Büfee enjelade met Brötsches, Fleeschwu-esch, Blu-et wu-esch, Ölk, Mostert und juede Botter. Dor Friedel hät äwwer Eensproch enjeleit on jesaat: „ Esch de Arbitt on dann dat Vorjnüje.“

      De Frau Komossa vom Homberger Bürgerverein hät ons widder för ne Monkartowend no Hombersch enjelade. Mer hant ons ob de 04. März 2015 öm 19 Uhr je-enischt, dat es ne Mettwoch.

      Dann jing et öm onse Monkartowend am 31.10.2014 em Spiejelsaal. De Musikante von de „Ratinger Jonges spi-ele widder de Wanderlie-eder tom metsenge. Mer nehme widder dat selwe Li-ederheft wie vörjes Johr. Dor Gerd Artz well sesch dröm kömmere. Dat Projramm es fehdisch. De Rehefolje weede noch jeängert äwwer jeder weet no wat he vürdraare mot on kräsch och schon de passende Text.

      Am 4.12. 2014 hammer öm 16 Uhr dat Advendsprojramm op Monkart em Medienzentrum. Öm beske Musik well sesch de Frau Dr. Münster kömmere. De Pries för 2 Schiewe Weck met Botter on Kruut oder Marmelade on 2 Köppkes Kaffe mösse mer met dem Wi-et noch uuthangele. Et jonnt met Dösche on Stühl mer 60 Lütt erenn. Entrettskaate vörher vorkoope?

      No wu-ed dat Büfee vom Jürgen eröffnet, lecker! Met de volle Mull hammer dann dikutiert wie mer demnäkst de Dönekes en Monhart öwersette wolle, domet dor Friedel dat nit emmer alleen maake mot. Et wore interessante Ide-e dobee. Dat Thema es noch nit am Eng!

 

Am 16.09. 2014 wu-ed kott noh 5 Uhr met 3 Mol „Ratinger Jonges“ aanjefange.

Dat Bier wor noch vom Wilfried Link sinne Jebortsdaach.

     Toi-esch wu-ede de Nöischkeete uutjetuscht on dor Friedel vortellden dann von de Englandtour met de Jonges.

     Dor 31.10.2014 es e weschtisch Datum för onse Monkartkries weje onse Owend em Spiejelsaal. Mer hant noch ens alles dorschjespro-eke wat to donn es.

     Dor Hermann-Josef Johann hät sesch ens draan jejewe on en kleen Jeschescht jeschri-ewe, en Hurdütsch. „De Strichspöhnbande“. He hät sesch mem Friedel jetroffe on bede hant tosaame dat Döneke en Monkart öwwersett. Dobe fiel öm op, dat mer dat nit Wo-et för Wo-et maake kann. Mer mot och schon emol ne janze Satz öm ängere. Dat Döneke wu-ed dann von all noch ens korrijiert. Een Sidd lang.

 

Friedel hadden och e Döneken jeschri-ewe „Berlin on Brokkoli“.  Dat hammer dann och noch korrejiert. 3 Sidde lang.

      Friedel hät dann vörjeschlare wie mer dat Öwwersette von Texte met alle Mann ens übe könne.

      Dat nächste Tosaametreffe es am 21.10.2014 öm 17 Uhr em Thu-en. Do dreit jeder sinn Red för, die he am 31. em Spiejelsaal brenge deht.

 

 

Am 21.10. 2014 hammer de 171. Tosaamekonft jehatt on öm 17 Uhr wie emmer aanjefange.

 

Dor Willi Nüsser wor 75 Johr jong jewoode on dor Friedel hät öm em Nome vom Monkartkries

hezzlich jratuliert on öm en Fläsch „Ratinger Sekt“ jeschenkt. Friedel hätt sesch för dat leckere Brauhuusbier on dat Büffee bedankt. Do dorft äwwer noch kenner draan, denn i-esch de Arbitt on dann dat Vorjnüje.

      Friedel hät noch metjedeelt, dat dor David uut England och do sinn wü-ed, weil he jrad en Ratinge es. He hät  dat Jedescht vom Dicke Thu-en vortont on ons de Note on dor Text jemailt.

Klemens well de Note an dat Jongesorkester  jeewe, domet die dat schon ens übe könne.

      Dor Klemens kömert sesch em Spiejelsaal öm alle Vörbereitonge, Tonprobe, Setzordnong.

      Mer wollte jo Jeneralprobe  för de 31.10.2014 maake.                                                          De eeschte Jong hadden de Brell vohjeete on konnt nix lese.

De zwedde Jong wor en Urlaub on hadden nix jemaat. ( Esch woßt noch nit, dat mer emUrlaub nit lese kann.)

De dredde Jong dät so, als wenn he de Texte et eschte mol söhr.

De vi-ede Jong konnt et noch nit ju-et on wolden be mesch to Huus noch ens met mesch übe.

De fönefte Jong wor noch en Urlaub.

De sechste Jong wor noch en Spanie on es äwwer am Friedaach do.

De siebte Jong wor krank

Da kommt doch Freude auf!!  De Hals vom Friedel wu-ed emmer dicker.

      Fönef Jonges hadden jeübt on vörjele-ese, dat wor jo schon mol erfreulisch.

Friedel hätt dann et Büffee free jejeewe, on de Owend jing noch net öwwer de Bühne.

 

 

De 172. Tosaamekonft am 18.11. 2014 fing öm 17 Uhr wie emmer aan.

      Als Jäst wore do, dor Baas Georg Hoberg on dor Tu-enbaas Karl-Heinz Dahmen.

 

Klemens Michels wu-ed 80 Johr jong. Friedel hät em jratuliert, sin Vordenste öm de Jonges,

öm dor Monkartkries, sin Charakterstärke on sin Bereitschaft immer to hölpe wo Nu-et am Mann es jewördischt. Om Klemens kanns se desch to 100 % vorlo-ete, on als kleene Opmersamkeet hät he öm en Fläsch Ratinger Sekt jejo-ewe. För dat leckere Büffee on dat Brauhuusbier hät dor Friedel sesch extra bedankt.

      Dor Friedel hät dann opjezällt, wat he von Körmel met de kotte Affsare dorsch Krankheet jehatt hät. 3 Daach vörher 2 Affsare wore 3 Projrammpunkte. Öm dat Projramm widder hin to krieje hant 3 Jonges noch 1 Döneke mie vörjedraare. Dann koem noch die Saach met onse englische Fründ David Woods to tösche. Texte on Note drucke on vordeele, Keyboard besorje, Mettwochs Refräng übe, Friedachs noch ne Text enfüje. Et hät äwwer alles prima jeklappt on Davids Nummer wer dor Klu vom Owend. De Lütt wore hur tofri-ede.

      Dor Baas schluch vör, wo dor David no schon jedes Johr en Ratinge es on schon öwwer Johre Kontakt mem Monkartkries hät on he fast perfekt Ratinger Platt speckt, öm en Metjliedschaft be de Ratinger Jonges aantobi-ede, met en Uutnamerejelung. De Monkartkries wor eenstemmisch doför, on well sinne Beitrach öwwernehme.

 

 

Am 4.12.2014 hammer öm 16 Uhr em Medienzentrum ne Monkartnommedaach met Kaffee,

Ku-eke, Weck on Mührekruut, ewe no nostalgische Ratinger-Nommedaachs- Kaffee. Dor Helmut Pfeiffer on dor Willi Nüsser orjanisiere dat Janze.

       Dat Projramm steht, de Vördrarende sind bestemmt, Plakate sind fehdesch, Weck on Ku-eke sind bestellt.  Kaffee, Botter, Röwekruut, Kletschki-es on Marmelade besorscht de Wi-et. Pro Person komme mer ob Koste von 6,50 Euro. Mer wolle äwwer mer 5,00 Euro för de Entrittskaat nehme. Dor Baas bot aan, dat de 1,50 Euro Differenz de Ratinger Jonges öwwer-nehme. Danke Baas!

      60 Lütt jont en de Saal. De Jonges vom Monkartkries mösse och all met Fraue komme on och betahle. Mer solle völl Reklame maake, domet mer dat Risiko kleen halde.

      Kaate kann mer telefonisch bestelle bem Willi Nüsser 02102 846083 on bem Helmut Pfeiffer 02102 26479. Koste 5 € pro Kaat.

 

Am 16.12. 2014 hadde mer de letzte Tosaamekomme öm 17 Uhr en olde Johr

 

      Noh de Bejrüßung met 3 x Rainger Jonges hammer dat Treffe aanjefange.

Dor Friedel hätt sesch bem Jürjen för dat orjanisiere vom E-ete on Drenke bedankt. Dat jing all ob de Jebortsdaachskasss. ( Jeder bezahlt 15 € dorenn, wenn he Jebortsdaach hät. Wenn et no ronge es met en fönef oder en null henge mäckt he meestens wat Besongeres.)

      Et jo-ef Brauhuusbier, Brötsches met Blu-etwu-esch, Fleschwu-esch, Botter, Mostert, sure Jurke on jehackte Zwiebele. Lecker !!!

      Toesch hammer noch öwwer de Kaffeenommedaach am 04.12. 2014 em Medienzentrum jekallt. Watt woer ju-et, wat mösse mer angesch maake? Dat wor de eschte Voranstaltong in der Art, met Entrettskaate, Kaffee on Ku-eke on met Offjawedeelong tösche Wi-et on onser Orjanisatore von de Nommedaach Willi Nüsser on Helmut Pfeiffer. Dank an de 2 Orjanistore.

      An der Stell noch ens e Dankeschü-en an onse Baas on an de Frau Dr. Münster-Schröer för de Ongerstützong.

      Fazit: De Nommeddach wor ju-et aanjekomme be de Besü-eker.

Ob me sujet noch ens maake oder nit, dat rejele mer em nächste Johr.

      Friedel wollden em nö-e Johr kenne Monkartowend em Spiejelsaal maake. Do dröwer jinge de Menonge uutenanger, dat entscheide mer och em nö-e Johr.

 

Termine: 2015: 22.02. Ratinger Kulturtag

                         04.03.  Mundart im „Homberger Treff“

                         27.03.  Essen mit unseren Damen

 

Die Termine hadde mer em Johr 2014:

      09.03. Ratinger Kulturtag im Stadttheater

      21.03. E-ete met ons Wiewer em Ratinger Brauhuus.

      14.05. Homberger Treff Mundartabend (Homberjer Wiesnsase hüre met)

      31.10. Mundartabend em Spiejelsaal

      04.12. Medienzentrum Mundart be Kaffee on Ku-eke

 

An der Stell meut esch mesch mol janz hezzlesch bedanke. Bei onse Vörstand för de Ongerstützong et janze Johr öwer, be de Frau Dr. Münster-Schröer vom Medienzentrum,    be de„Jongesmusikante för de Bejleitong em Spiejelsaal on be all die angere Jonges on Wiewer die ons Voranstaltonge besöckt hant.

Friedel Bonn