Johresröckbleck Monkartkries 2013 von de Ratinger Jonges

Met dree mol „Ratinger Jonges“ simmer am 15.01.2013 öm 17 Uhr en dat nö-e Johr jestartet on hant ons all e ju-et nö Johr jewönscht. E schü-en Wehnachtsfest on e jlöcklisch Nöjohr hät ons dor David uut England uutjerischtet.

Et Maria Molitor es met hongert Johr jestorwe on mer hant all mol kott an se jedeit.
Hütt es de 150. Sitzong vom Monkartkries on dat mot jefiert weede. Die Fier maake mer tosaame mem Friedel sinne 75. Jebortsdaach on jlieschziedije Joldhochtiet vom Friedel on Edith. Jefiert wü-ed bem nächste Treffe am 19.02.2013 em dicke Turm.
Dr Friedel hätt de nächste Termine bekannt jejewe.
Am 20.02.2013 Helmut Pfeiffer „Angriff auf Ratingen“ em Homberger Treff öm 19:30 Uhr.
Onse nächste Termin es dor 17.04.2013 em Homberjer Treff öm 19:30 Uhr „Us Angertal“.
Helmut Pfeiffer well met de Frau Dr. Münster kalle weje räumleschkete för onse Owend am
21.11.2013 „Alde Ratinger Orijinale“
Am 08.03.2013 es „Weltfrauentag“. Do wolle mer ons Wiewer wat ju-edes don. Mer lade se öm 18 Uhr en et Ratinger Brauhuus tom Eete en.
Dr Friedel hät noch jefrocht wer Dönekes jeschri-ewe hätt. Et meldeten sesch mer dor Jürjen.Donor hammer Dönekes bearbitt.
Am 19.02.2013 wor de 151.Tosammekonft vom Monkartkries. As Jäst wore do: Dor Baas Georg Hoberg. dor Vicebaas Leo Schleich on dor Tuenbaas Karl Heinz Dahmem. Dr Raimund hätt öm Friedel zor Joldhochziet onzom Jeburtsdaach jratuliert. Dor Friedel hät sesch net för de Obmersamkeete bedankt.
Dor Friedel hätt noch paar Termine bekannt jemaat, on dor Helmut Pfeiffer hätt met de Frau Dr.Münster uutjemaat, dat de Monkartowend „Alde Ratinger Orijinale“ am 21.11.2013 em kleene Saal von de Stadthall stattfengt.
Onse Baas hätt dann öm Monkartkries, weil mer ons schon 150 mol jetroffe hant, ne Juutsching öwwer 10 Liter Bier vom Ratinger Brauhuus als Jubiläumsjeschenk öwerjeewe. Do hammer ons all dröwer jefreut. Danke Baas.
Dan hät dor Friedel et Büfee o-epejemaat on mer hant all mer noch jefiert.
Am 19.03.2013 wor de 152. Sitzong die öm 5 Uhr met 3 mol Ratinger Jonges losjing.
Dor Ludwisch hadden e Döneke jeschri-ewe on ob Hurdütsch vörjelese, en lostije Jeschescht.
Helmut Pfeiffer jeht widder för e paar Mont noh Spanie on dor Friedel hät öm för sin ju-ede Metarbitt jedankt. Bem Owen em Homberjer Treff wor de Bude rappelvoll bem Leschbelder- vördrach „ Angreff ob Ratinge am 22. März 1945“
Et ko-em dat Thema om dösch: Jeder soll de Monkart so schriewe wie he se spreckt. De Menong vom Friedel wor: Wemmer dat maake, hammer widder sonne Kauderwelsch wie vör 20 Johr.Esch froch mesch, wofür sette mer dann he tosaame? Wie solle mer dann en de Öffentleschket obtrede? He wü-ed doch jedes Döneke am ronge Dösch korregiert, wat för ne Uutdruck nehme mer? Wie schriewe mer dat wo-et? Friedel hätt e Döneke vordeelt wat eener uut em Kries op Platt jeschrewe hadden. Fast jedes Wo-et wor angesch jeschri-ewe wie mer et jewöhnt wore, noh 4 Rehe hammer et draan jejewe.
Friedel hät dann ne Vörschlach jemaat: Jeder kann sin Version maake on obschriewe on so och vördraare. De offizielle Version kann et nit weede. Die wü-ed esch em jru-ete Kries korregiert. Dat es dann dat offizielle Platt. Jeder kann dann och mol von nem Angere e Stöckske vördraare oder och en de Quecke brenge lo-ete. De Vörschlach wu-ed eenstemmisch aanjenohme.
De 153. Treff jing am 16.04.2013 öm 17 Uhr los.
Friedel hät noch ens draan errinnert, dat am Mettwoch, de17.04.2013 öm 19:30 Uhr ne Leschtbeldervördrach vom Angertal es, de dor Gerd Artz. dor Willi Nüsser ondor Friedel Bonn ob Monkart kommentiere dont.
Mer hant dat Döneke vom Jürgen Bocksteegers Korregiert „De nö-e Kohlschrank“
Dann kom dor Friedrich Dorweiler de Trapp errob. He hät dann Leschtbelder von de Jonges on hauptsäschlesch vom Monkartkries jezeescht. Friedrich dovör Danke.
Kott noh 5 Uhr hammer de 154. Owend eröffnet.
Friedel vohzellden von de Vördrach em Homberjer Treff „Us Angertal-vörjester- gester on hütt“ de ju-et aanjekomme wor. Paar Homberjer menden, mer solden dat selbe mol vom Schwarzbachtal maake.
Dor Friedel hät dann de Bläder vohdeelt, wo de Nome vom Autor, de Titel vom Döneke on de Nome vom Vördrarende drop stung. De Texte hand de betroffene Jonges schon per E-Mail jekräje. Dat sind de Texte vor onser Programm em Spiejelsaal am 18.10. 2013.
De Jong Peter Ullmann hätt ons e Dönke en Monkart jeschri-ewe. „Bar on spar, oder Bank on blank” Dat wor en schwor Jeburt. Wie schriewe mer dat? Wie hätt he dat jemennt? De Menonge jinge hin on her, mer ko-eme nit wieder. Noh een Stond hadde mer noch kenn Sitt fehdisch. Dor Friedel well dat mol nö schriewe on dann jomme noch emol draan.
De 155. Monkartowend wor am 18.06.2013 on mer finge met 3mol Ratinger Jonges aan.
Klemens Michels hät die CD’s von onsem ökomenische Monkartjottesdienst en de evangelische Kerk dobee on hät se vordeelt.
Friedel hätt noch ens an de Termin am 2.10. 2013 em Homberjer Treff erinnert on jefrocht we do all met maake well. Et hant sesch foljende Lütt jemeldet: Friedel Bonn,Klemens Michels, Christian Schneider, Raimund Pfeiffer, Jürgen Bocksteegers, Friedhelm Conrad, Gerd Artz.
Friedel mäckt dat Programm för de Monkartowend „Kerke on Buure emol beluure“.
Dat Döneke vom Peter Ullmann „Bar on spar, oder Bank on blank“ wat dor Friedel öwerarbitt hadden, hammer feedisch korregiert. Friedel hätt vom Gerd Artz die jesammelte Dönekes vom Pitterke Weitz vörjelese on mir hant laut jelacht. Do Friedel schrift dat en Monkart on det noch 2 Vohzellekes vom Hans Weiler dobee.
Dann hätt dor Friedel sie nöh Döneke „Min Liertiet en de füfzijer Johre“ vörjelese. He wollden domet zeeje, onger wat von Ömständ fröher jearbitt weede moßten. Dat wore äwwer 6 Sidde on de Jonges menden esch soll se so lo-ete wie se wör. (Esch jlöw, die hadde ken Lost mie.)
De 156. Sitzung hadde mer am 16.07. 2013 öm 17 Uhr aanjefange. Dor Gerd Artz kann uut Jesonkheetsjrönd kenn Vordräsch mie maake, Schad dröm. Dat wor de dredde Affsach, on dor Friedel moßt dat janze Projramm för dor 03.10.2013 en Hombersch onför dor 18.10.2013 em Spiejelsaal ömschriewe on de Tittel vör de Vördräsch nö-i vohdeele. Dann ko-em de
Hammer. All hand de Terminplan för dat janze Johr vörlieje. All wi-ete dat se enjeplant sind on hant de Texte vörlieje domet se to Huus laut übe könne. Do kütt eene de fest enjeplant wor, on sät dat he och nit könnt on met de Enkelkenger en Urlaub fährt. Widder nö-e Arbitt! Widder dat Programm ömschmiete. De Friedel wor reschtisch sauer on wollden de Klamotte hinschmiete. Noh ne kräftije Schluck Bier hät he sesch widder e beske beruhischt.
Dor Helmut Pfeiffer wor och fließisch on hät schon dat janze Programm för dor 21,11.2013 en de Stadthall feedisch. Met 140 Belder on Texte för „Ratinger Originale“
De 157. Sitzong hät dor Klemens Michels am 20.08.2013 jeleitet. Christian Schneider hätt de Lingwank obestellt, äwwer dor Biemer fehlden. Jru-ete Telefonitis wo es dat Deng? Bem Theo Becker hadden se Erfolsch, De Theo hätt de Biemer och sofort röwer jebreit on dor Helmut konnt sin Belder för de Monkartowend zeje.
De 158. Vohsammlong hammer am 17.09.2013 öm 5 Uhr met 3 mol Ratinger Jonges aan-jefange. Öm Friedhelm Conrad hammer all zom 75. Jebortsdaach jratuliert.
Mer hant dannöwwer de Leschtbeldervördrach vom Helmut Pfeiffer jekallt on all wore bejeißtert. Mer hant dann de Jeneralprob för onse Owen dem Homberjer Treff jemaat. Et wor schlemm. Wenn dor Friedel sät, to Huus laut übe, jeht dat en e Ouhr erenn on am angere widder eruut. E Donnerweeder wor fällesch.
Am 15.10.2013 fing öm 5 Uhr de 159. Sitzong aan.Weil de Tuen ieskolt wor wore all am schenge wie de Rohrmösche. Als dor Christian Schneider ko-em wu-ed et steller. De hätt nähmlesch dree elektrische Heezöfkes jefonge on aanjestellt. Et nötzten och nix.
Dor Friedel bedankten sesch för de jelongene Owen dem Homberjer Treff. „Kerke on Buure emol beluure“. Völl alde Homberjer wore jekomme on wore bejeißtert.
Dann hammer de Orjanisation för dor Spiejelsaal bespro-eke. De Jeneralprob met de Texte haperten noch e beske, äwwer de Jonges merkten selwer wo et hing.
De 160. Zusammekunft wor am 19.11.2013.
Dor Friedhelm Conrad wor 75 Johr jewohde un Friedel jratulierden em Nome von de Jonges.
Dor Werner Kall hadden joldene Hochtiet. Dor Friedel hät öm on sinnem Klärche, ales Ju-ede on völl Jesonkheet jewönscht. Onse Klemens Michels es 79 Johr jewo-ede, hezzlische Jlöckwonsch!
Met de janze Fierere komme mer nit mie en de Reih. Dor Friedel hät dann foljende Vörschlach jemaat. Mer maake en extra Kass ob, mer för et Eete on Drenke. Jeder de Jeborts-
daach hät deht do 15 € erenn. Be ne ronge Jebortsdaach, med en 0 oder en 5 henge, oder be ne besongere Jrond, Joldhochtiet usw. komme noch 15 € extra renn. Von dem Jeld wat nit jebrukt wü-ed könne mer ab on to wat zom kimmele koofe. De Vörschlach wu-ed noh en kotte Diskusion eenstemmisch aanjenohme.
Dann hammerr ne Röckbleck ob onse Monkartownd em Spiejelsaal jemaat. Et wor nelongene Owend. Be där Jelejenheet noch ens hezzlische Dank an Daniel Oberbanscheidt, de Jonges van de Musik on am Vörstand för et Sammele.
Dor Friedel hät sesch be de Jonges vom Monkartkries bedankt, dat se all mettrecke. He menden, dat he ohne Monkartkries de Ehrennau-el von de Ratinger We-iter nit jekritt hän. Vör de besongere Aanloss hätte die eschte 15,00 € en de nö-e Kass enjezahlt
De 161. Vohsammlong am 17.12. 2013 öm 17 Uhr em Dicke Tu-en hammer met 3 mol Ratinger Jonges aanjefange.
Dor Friedel hät sesch för et Bier on de leckere Jullaschsupp bem Herrmann – Josef Johann bedankt. Dor Peter Koch hadden met sin Frau Claudia leckere Ku-eke jebacke die uutsore wie kleene Weckmänner, awwer völl leckerer wore. Danke ösch Beede.
He hätt sesch bem Jürjen, de ju-ede Mu-eder vom Monkartkries, för de völle Arbitt die he mäckt met en Fläsch Ratinger Sekt bedankt. Watt würde mer ohne Jürjen mer maake. Danke leewe Jong.
De Leschtbelder Vördrach „Alde Ratinger Orijinale“ vom Helmut Pfeffer mem Willi Nüsser on Klemens Michels wor mol widder vom Feinste. Ösch Dree e jru-et Danke.
Dor Klemens hätt de CDs von onse Monkartowend em Spiejelsaa vohdelt. Met 4 Euro för zwei Stöck, worße dobee.
Friedel hätt för all schü-ene Jrü-eß vom Jerd Artz bestellt. Et Jeht öm widder Besser on he jeht dat Risiko nit en, sesch met en Erkältong he aantestecke.
Dr Friedel hät dann jede Jong eenzel jefrocht wat sin schreftstelleresche Qualitäte maake. Dat Erjebnis wor schon janz hoffnungsvoll.
Dann hammer dem olde Johr schüß jesaat, on sind en de jemütlische Deel öwwerjejange.
He es mol opjezällt wat 2013 alles jemaat hant:
Am 20.02. Homberjer Treff, Helmut Pfeiffer: „ Der Angriff auf Ratingen“
Am 08.03. Weltfrauentag! E-ete met onser li-ewe Wiewer em „Ratinger Brauhaus“
Am 17.04. Homberjer Treff, „Us Angertal, -vörjester, jestere on hütt.“ Leschtelder met
Monkaerttexte
Am 02.10 Homberger Treff, Monkartowend „Kerke on Buure, emol beluure.“
Am 18.10 Spiegelsaal, „Dönekes op Platt on alde Wanderli-eder.“
Am 21.11. Stadthalle Angersaal, „Alde Ratinger Orijinale“ Leschtbelder met Monkarttexte.
An der Stell meut esch mesch mol janz hezzlesch bedanke. Bei onse Vörstand för de Ongerstützong et janze Johr öwer, be de Frau Dr. Münster-Schrööer vom Medienzentrum, be de„Jongesmusikante för de Bejleitong em Spiejelsaal on be all die angere Jonges, die ons Voranstaltonge besöckt hant.

Friedel Bonn