Johresröckbleck Mongkartkries von de Ratinger Jonges 2012

All vom Mongkartkries wore am 17.01.2012 do. Met 3x Ratinger Jonges hammer dat nö-e Johr aanjefange. Dr Friedel hät ons alles Ju-ede ön Jesonkhet jewönscht on hät ons vohtellt, dat he em Nome vom Monkartkries onse Baas Schorsch Hobersch tom Jebortsdaach jratoliert hät.
Dr Friedhelm Conrad joof dat Bier uut weil e Enkelsche aanjekomme wor. Alles Ju-ede vör all die beteilescht wore.
Helmut Pfeiffer vohtellden ons wie et vörran jeht met de Vörbereitonge för onse Belder on Mongkartowend öwwer et Angertal am 26.01.2012 em Medienzentrum. Alles löpt prima. De Bejrüßongsred mot äwwer dr Baas halde, weil dr Friedel an dem Daach en et Krankehuus mot.
De Ratinger Kulturdaach es am 26.02.2012 em Ratingrer Stadttheater. De Manfred Buer ri-ep aan wann mer draan sind. Mer mösse met de Lenkdörper tosaame e Projramm von 45 Menüdde maake. Mer hant dann besprooke wer wat vördreit, on et ko-eme 8 Vördräch dobe eruut.
Donoh hammer nö-e Dönekes bearbitt: - Dat dicke Juste uut de Bröck, - E Orijinal: Johann Schäfer, - Men eschte hellije Komion - . Dovon hammer mer een Sitt jeschafft.
Dr Friedel wönschten ons för dr 26.01.2012 e ju-et Jelinge on ne schü-ene Owend on hofft. dat he am 21.02.2012 widder be ons es.
Am 21.02.2012 hät dr Raimund Pfeiffer öm Friedel tom Jebortsdaach jratuliert on sesch för dat Fässke Brauhuusbier bedankt. Donoh hät dr Friedel de Owend offiziell anjefange on em Ludwisch Blu-emekamp tom 87. Jebortsdach jratuliert dobee äwwer schonend bejebreit, dat he dat nächste Bier betahle mot. Öm Jerd Artz hätte danke jesaat för die CD vom Mongkart-owend em Spiejelsaal, die he för jedem von ons jebrand hadden.
De Friedel hät öm Helmut Pfeiffer to dem Schü-ene Owend am 26.Jan. jratuliert on sesch bedankt be all die do dran beteilescht wore. De Owend wor ne volle Erfolsch on de Lütt wore all bejeistert. Leider wore do och noch e janz Deel Plätz free.
Presse en de RP = 0!!! Vörher nix on noher nix. Em Roten Punkt ne kleeneTipp. Et Luurkäske wor de enzije Stell, wo mer sesch schlau maake konnt, äwwer dat maake de wenniste wenn se nit Mitjlied be de Jonges sind. De Vörberescht en RP-ONLINE liest kenner. 1. Weil en ons Oldersgruppe kenner wees, dat et dat jeft on 2. als normale PC-Benutzer dat öwwerhaupt nit fengs. De Frau Dr. Münster wu-ed vom Pressewart aanjehalde seitens vom Medienzentrum öwwerhaupt nix to brenge, wobei de Frau Dr. de bessere Vohbindunge to de Presse hät.
Do fröscht sesch doch de Mongkartkries, woför sette mer daarelang tosaame, besorje ons Material, maake de Texte on übe stondelang? Wo blieft denn ons Motivation wenn de Baas bestemmt, wann on wat en de Ziedung kütt, mer weil he Bammel hät on wie bem letzte mol e paar Lütt wejen Überfüllung nit errenn lo-ete darf? Dr Friedel schluch dann vör, de Baas on de Pressewart tom nächste Treffe vom Mongkartkries entolade öm de Punkte mol to bekalle.
Om Ratinger Kulturdaach am 26.02.2012 em Stadttheater maake foljende Jonges von ons met: Klemens Michels, Jürgen Bocksteegers, Friedel Bonn, Christian Schneider, Wilfried Link, Gerd Artz on Helmut Pfeiffer.
För ons E-ete met ons Frollütt am 17.03.2012 em Brauhuus besorscht dr Jürjen kleene widder kleene Presäntsches för de Wiewer. Onse treue Tonteschniker be all ons Vohanstaltonge, dr Daniel Oberbanscheidt krett von ons als Dank för sin Arbitt ne Ju-etsching vom Brauhuus jeschenkt, domet he mol met sin Frau ens lecker e-ete jon kann.
För dat Johr hammer foljendes aanjedeit. Mer wolle mol en de Altentaresstätt jon on frore, ob mer nit mol e Stöndsche wat en Ratinger Platt vördrare könne, wie mer et en St. Suitbertus be de Fraue jemaat hant. Mer wolle och mol Fäde knöppe wie et em Herbst met ne ökomenische Erntedankjottesdienst uutsüt.
2
Am 20.03.2012 öm 17 Uhr hät dr Friedel de Vohsammlung met 3x Ratinger Jonges eröffnet. He stellden fest, dat dat E-ete met ons Fraue ne schü-ene Owend wor. Friedel wor och met dem Besök vom Mongkartkies ob de Johreshauptvohsammlong ju-et tofrie-ede.
Em Stadthalleretorang hadden sech am Mondaachmorjre dr Helmut Pfeiffer on dr Friedel Bonn mem Hans Müskens jetroffe. Et jing öm ne ökomenische Jottesdienst en Mongkart. Mer sind om Hans Müskens jekomme, weil de de beste Dröht nom katholische Pastur Bünnagel on nom evanjelische Pfarrer Dr Brinkmann hät. De Hans wor janz aanjedon von der Idee on well Kontakte noh bede Kerke knöppe. He well och kläre en wat von Kerk dat stattfenge kann. Onse Faworitt es de Pitter on Paul Kerk, weil die 3x grötter es als de evanjelische Stadtkerk. Am 7. Oktober wü-ed en de Kerk dat Erntedankfest jefiert, dat es ne Sonndach. Et wör schü-en, wemmmer am Samesdach de 6. Oktober onse Dankjottesdienst öm 11 Uhr maake könnte, denn do es butte de Ratinger Maatdaach on de ons Mongkartmesse wor et emmer jerammelt voll. Dr Hans Müskens well sesch öm alles kömmere on och de Texte schon tosaame stelle, die mir en Mongkart öwwersette on vördraare könne. En Liste met Kerkeli-eder op Ratinger Platt hät dr Friedel dem Hans och schon metjejäwe.
Als de Helmut on de Friedel ons dat alles vohklickert hadde hät dr Friedel ons noch 2 Dönekes ob Platt vörjelese die mer noch korrejiere mösse. Vom Karl Verstappen en Jeschescht von de Wietschaft Scholdermann en Eckamp „De Onkel“. De Friedel hät e janz trauresch Döneke jeschri-ewe von en jonge Kuh, die ör Kälfke nit krieje konnt on on desweje
lebendisch em Lief kleen jesäscht weede moßten, on he moßt dobe hölpe. „E Blu-etbad wat esch nimmi vohjeet!“
Pönktlesch öm halwer Sibbe kom ons Baas Schorsch Hoberg on onse Pressewart Dieter Wellmann eren. Danke, dat se ons Enladung noh jekomme sind. Et wu-ede vohschieden Punkte aanjespro-eke die ons nit soju-et jefalle. et steht towennisch von ons Vohanstaltunge en de Ziedunge, on wenn, dann wennisch öwwer dat Programm selwer als öwwer aljemene Kro-em öwerm Mogkartkries de jedesmol dren steht. Mer hant klar jemaat, dat mer ons Vohanstaltunge jeen voll hädde, äwwer wenn nix en de Ziedonge steht, klappt dat nit emmer. De Baas on de Dieter hant ons klor jemaat, dat dat nit emmer so eenfach es wat en de Ziedong to krieje. Mer hant dann uutjemaat, dat mer ons vörher mie afstemme mösse on an eene Strang trecke. Als Fazit kammer sare: Et wor ne ju-ede Meinungsuutdusch. Danke för de Besök.
Am 17.04.2012 wor dr Friedel en Urlaub on sinne Stellvohtreder dr Willfried Link hät de Owend jelätt. Do ons jöngstes Metjlied, dr Christian Schneider Jebortsdach hadden, wu-ed esch mol jratoliert on völl jequatscht. Et wu-ed met Christiansbräu ob sin Jesonkheet aanje- etu-ete.
Dann wu-ede Dönekes korregiert: „ E Blu-etbad wat esch nimmi vohje-et“ vom Friedel Bonn on „De Onkel“ vom Karl Verstappen.
Am 15.05.2012 hät dr Friedel öm 17 Uhr dat Treffe aanjefange. Ob jede Platz stung en Fläsch Bier met de Niederschreft vom Wilfried. Werner Kall hadden Gebortsdach. Öm Werner jratuliert, on Proest!
Friedel hät dann bereschtet, dat mer de ökomenische Erntedankjottesdienst en de evanjelisch Stadtkerk maake. De Tipp ko-em vom Pastor Bünnagel: En de katholische Kerk darf laut Erzbischof Kardinal Meißner uut Kölle, dat Vater unser nit mie en Mundart öwwersetzt weede on och kenn biblische Texte. En de evanjelische Stadtkerk wör dat awwer noch möschlisch. Dr Hans Müskens dodrob hät de Termin: Samstag, den 06.10.2012 um 11 Uhr met dem Küster Herr Stassig fassjemaat. En de nächste week krieje mer de Text-vörschläsch för de Jottesdienst. Dr Pfarrer en Ruh Vogelbusch (He kütt uut en olde Ratinger Familisch) well met maake. Ihr sett, et deet sesch watt.
3
Onse englische Fründ David Woods hät je mailt, dat he vom 2. bes 5. Juni en Ratinge es öm de 70. Jebortsdaach vom Hans-Pitter Vössing te fiere. He meut sesch jeen met ons treffe. Mer hant met öm de 3. Juni uutjemaat on wolle em dicke Tu-en ne Frühschobbe maake. Onse Baas Schorsch Hobersch on dr Dieter Wellmann solle dobe-i sin.
Dr Friedel hät öm Jürjen Bocksteegers jefrocht wie wiet he met dem Döneke wör wat he schriewe solden. Stolz zeschten he 2 Bläder beschreewe Papier, he hadden et feedesch. Prima,
Jürjen, so mot et sin. Dr Jürjen hät sin Jeschescht vörjelese: „ De bellije Einkoop“.
Dr Friedel hadden em Urlaub och en wohre Jeschescht jeschri-ewe: „Ons Boxbud om Kerkefes“ Die hätte dann noch vörjelese. Dann hammer noch de 2.3.on 4. Sitt vom Friedel sin „Eschte hellije Kommion“ korregiert. Öm 19:15 Uhr hammer weje dem Fortuna-Spell fröher Schluss jemaat.
Am 17.07.2012 öm 17 Uhr hammer met 3x Ratinger Jonges aanjefange on em Gert Artz ob sinne 75. Jebortsdach jratuliert. Et joof Brauhuusbier vom Faat on leckere beleide Brötsches.
Friedel hät dann de hankjeschri-ewene Danksarung för de Jlöckwönsch tom hongertzde jebortsdach vom Maria Mollitor ronk jon lo-ete. Mer hadde jo vom Mongkartkries jratoliert on all ongerschri-ewe. Öwwer die Reaktion vom Maria hammer ons all jefreut.
Wemmer jenoch drängt, kütt dobe och wat eruut. De Klemens Michels hät dat eschte Döneke jeschri-ewe on och vörjelese. Prima Klemens. et jeht doch. Dat selwe bem Ludwisch
Blumenkamp. Et wor för öm nit dat eschte Döneke äwwer et wor mol widder an de Tiet för e nöi. De Ludwisch hät et dann och vörjelese, Prima.
Friedel vohtällden dann, dat he de Text vör de ökomenische Dankjottesdienst vom Hans Müskens jekräje hän on och schon op Platt öwwersetzt hät. De Predischt kütt noch. Wer e Stöck von de Andacht vördrare well steht och schon fest: Friedel, Gerd, Werner, Raimund, dr Wilfried on dr Christian mösse noch jefrocht weede.
För dat Heft wat en de Kerk vohdeelt wü-ed, hammer ons ob dat Beld watt füre drob kütt jeenischt: Bede Kerke drob. Onse Künstler Gerd Artz well jet mo-ele. Henge kütt als Zesche vom Vohanstalter de Dicke Tu-en drob.
Dan hammer noch 3 Dönekes vom Jürgen Bocksteegers korregiert:
„ De bellije Enkoop“, „De DRUPA on de Folie“, „De kottte Wech vom Jade noh Huus“
18.09.2012 hadde mer 3 Jäst: Onse Baas Schorsch Hobersch, dr Pfarrer Vogelbusch on dr Christian Ullmann. Onse Jong Friedhelm Conrad hadden am Dach vörher sinne 74. Jebortsdach jehatt, kott förher joldene Hochtiet jehatt on es Schützekü-enisch von de Hom- berjer Wiesnase jewo-ede. E-ete on Drenke wor Spitze. Sinne Schwiejerjong spelden de Ober.
Dann kräsch jeder de do wor, 8 nummerierte Bläder met de jesammte Text vom ökomenische Erntedankjottesdienst. Alles ob DIN A4 Bläder, domet jeder senn kann wann he draan es.
De Jerd Artz hadden dat kleene Heft feedisch wat jede Besü-eker en de Hank jedröckt krett,
domet he de Li-eder met senge on et Vater unser met beede kann. He hät 250 Stöck maake lo-ete weil sovöll Lütt en de Kerk rennjonnt. Dann hammer de Andacht mol laut vörjedraare ohne Li-eder jeder mer sinne Text. Dr Baas fing aan on mer wore all öwwerrascht wie fleßsesch de jeliert hadden. Dem eene oder angere Jong hadden noch jet Schwiereschkeete mem lese, äwwer mer hant jo noch jet Tiet. Mer hant dann de Afflob bespro-eke on de Aanfang e beske jeängert. De Schluß well dr Pfarrer Vogelbusch noch mem Hans Müskens bekalle.
Mer wollons am Friedaach, de 05.10.2012 en de evanjelische Kerk treffe, domet met de Tonteschnik on so wieder alles en de Reh kütt.
16.10.2012 Als Jäst: Baas Schorsch Hobersch, Hermann-Josef Johann on Willi Nüsser. Dr Friedel hät die Jäst vörjestellt. Dr Willi Nüsser wor schon bekannt als alde Ratinger on
4
zwedde Vörsetzende bem Ratinger Heimatverein. Dr Hermann-Josef Johann es nöi be de Ratinger Jonges on well sich mol ömkieke.
Onse Christian li-et sinne Jong Jonas pinkele. Friedel hät sesch bedankt on dem Kleen on sin Frau Kathrin alles Ju-ede jewönscht. Et wu-eden, wie et sesch jehürt mer Platt jesprooke.
Toesch hammer öwwer de ökomenische Mongkartjottesdienst nohjekatt. Et hadden alles ju-et jeklappt, mer öwwer de Besü-ekerzahl von 104 Lütt wore mer e klee beske enttäuscht. Bem Evanjelium on be de Predischt wor dr Ton wat schleit, weil de Profis nit noh jenoch am Mikro wore. Ne trost äwwer wor dat Erjebnis von de Kollekte. Et wore 377,90 € erenn jekomme. De Ratinger Jonges wolle de Betrach ob 500 € obstocke, de mer dann an de Lebenshilfe öwwer- jewe.
De Gert Artz on de Friedel wore be de Frau Komossa vom Homberjer Bürjervereen on hant e paar Termine besprooke.
20.02.2013 Helmut Pfeiffer em „Homberger Treff“ 19:30 Uhr „ Der Angriff auf Ratingen“
17.04.2013 Mundartkreis, „Homberger Treff“ 19:30 Uhr „Us Angertal, jester, vörjester, hütt“
02.10.2013 Mundartkreis „Homberger Treff“ 19:30 Uhr „ Dönekes en Ratinger Mundart“
Dat sind ons Termine en Hombersch, de Ratinger Termine komme noch.
18.12.2012 Öm 17 Uhr hät dr Friedel dat Treffe anjefange. All wore se do! Onse Klemens wor 78 Johr old jewohde. Mer hand öm all jratuliert on för dat Bier jedankt. Dat Janze haden sesch öm eenn Mont noh henge jeschowe weil em November em Tu-en de Hezung kapott wor. Äwer objescho-ewe es nit objeho-ewe. Dr Friedel hät sesch noch bem Jürgen met en Fläsch Ratinger Sekt bedankt, weil he dat janze Johr öwwer toverlässisch sin Arbitt als Voh- sorjungsbaas jemaat hät. Dr Jürjen hadden och noch jet Jeld en de Kss jefonge on hät doför fresche Brötsches on Wu-esch jekooft. Friedel fong noch en Fläsch Willi en sin Täsch tom vohdaue. De Dösche wore noch fein jeschmöckt vom Vördaach, Häzz wat welze mie.
Ons teschnisch Team wor fließesch jewese on haddenschon de Lingwank, dr Beamer on dr Laptop objebout. Dr Helmut wor fließesch jewese on hät uut em Stadtarchiv Belder jesökt vör onse jeplante Vördraach „Alde bekannde Ratinger Orijinale“. Mer hant 100 Belder jekiekt von Jässkes on Stro-ete on bekannde Ratinger Lütt von 1920 bes jetz. En lebhafte Diskussion entstung on dr Friedel moßt dökeser ongerbreeke domet et widder jing. Mer hant 3 ölde Ratinger uutjesökt die dat Janze schü-en en de Reh brenge, die äwwer och för jede Aanrejung von butte dankbar sind. He de No-eme: Helmut Pfeiffer. Gert Artz on onse Senior Ludwig Blumenkamp.
Dann wu-eden dat Büffee free jejewe. Et dorften met en volle Mull jespro-eke weede.
Friedel hät vohzällt, wie se die 500 € an de Frau Weidenfeld von de Lebenshilfe öwwerjeewe hant.
Friedel meut jähn de Schreftstell von de Mongkart ängere. Statt ne Apostroph soll ne Binde-stresch jemaat weede als Betonongshölp. He e Bespell: Statt „mü’ed“ soll demnächst „mü-ed“ jeschri-ewe weede. Dat jeht schneller to schriewe, on de anger Vereine maake dat och.(Quecke usw.) So wü-ed alles enhellijer. Alle jonges wore envohstange!
Mer hant dann noch de Termine för 2013 besprooke. Dat E-ete met on Fraue maake mer am 08.03.2013 om Weltfrauentag em Ratinger Brauhaus. Onse Mongkartowend em Spiejelsaal „Dönekes op Platt on olde Wanderli-eder“ es am 18.10. 2013. Am 21.11.2013 es de Owend „Alde Ratinger Originale“, mer wesse mer noch nit wo.
Alles Ju-ede on völl Jesonkheet för 2013 wönscht ösch Friedel Bonn.