Johresröckbleck Mongkartkreis von de Ratinger Jonges 2011

Dat Johr 2011 fing ju’et aan. Onse Baas hadden Jebortzdaach jehatt on mer hand em all jratuliert on ons för dat Pittermänneke met Brauhuusbier on de leckere Bierhäppkes bedankt. Donoh hammer de Texte on de Ablauf för onse Owend am 20. Januar em Medienzentrum jeübt. Et hät nit alles su jeklappt wie et hän sin solle, äwwer dr Friedel hät sesch domet jetröstet: Wenn de Jeneralprob nit klappt, haut de Premjäre ju’et hin.

Dr Friedel hätt sesch bem Jerd Artz bdankt för die CD, die he jedem jejäwe hät, met Belder von onsem Jubiläums- on Johresaffschlußowend. Dann wu’ede Witzkes vohzellt on dat Pitter-männeke leer jemaat.

De Besü’ek om Diaowend am 20. Jan. wor janz doll. Mer dorfte nit mie als 120 Lütt erenn lo’ete on moßte leider e paar Besü’eker ömschecke. De Resonanz be de Jäst wor prima! Esch han nix Schleites jehürt. De Frau Dr. Münster wor bejeistert on menden, dat mer sujet noch ens maake mößten. Dr Friedel hät sesch bedankt bem Klemens Michels för die völle Arbitt on die ju’ede Kommentare, bem Helmut Pfeiffer för die schü’ene on lustije Episötsches die he wosten on dotösche breiden, on be all denne die wat fürjedraare on bejedraare han.

 

De Februar fing och ju’et aan. Dr Ludwig Blumenkamp on dr Friedel Bonn hadden Jebortsdaach jehatt on somet dat Bier för 2 Mont jeseschert.

De Diaowend im Medienzentrum hammer objearbitt on öwwerleit wat mer bem nächste mol nit mie maake wolle. Als klee Dankeschön hät dr Helmut Pfeiffer de Frau Dr. Münster ne kleene Blu’emestruuk jebreit. Dr Klemens Michels hät dann noch Belder on Pressebereschte vohdeelt.

Vör de Ratinger Kulturdaach am 13.03. maake dr Wilfried Link, Jürgen Bocksteegers, helmut Pfeiffer on dr Friedel Bonn ne Vördraach.

Dann hammer noch Dönekes vom Gerd Artz on vom Friedel Bonn korrejiert. Dr Friedel hätt dann e Jedescht vom Brigitte Brünken, watt he en Mongkart öwwersett hadden, vörjelese: „De Badedaach“.

 

Em Määz hant dr Klemens Michels, dr Helmut Pfeiffer, dr Gerd Artz on dr Friedel Bonn em Stadtarchiv Belder vom Angertal aanjeki’eke, öm to senn,wat se för de Mongkartowend em Medienzentrum am 26.01.2012 jebruuke könne. Ob usem Treffe em Dicke Tuen schluch dr Helmut dann för, dat sesch dree Mann schon mol locker met dem Thema beschäftije solle. Et meldeten sesch: Dr Helmut Pfeiffer, de widder för 3 Mont en Spanien es, dr Klemens Michels als Belderfachmann on dr Gerd Artz als Jescheschtsfachmann.

Dr Friedel menden mer solle ons öm Saake kömmere die för de Dür stont. De Mongkart – nommedaach be de Wiewer von Suitbertus am 14.04. 2011. do maake dr Jürgen, Friedel on Wielfried met.

De nächste gru’ete Mongkartowend es am 21.10. 2011 em Spiejelsaal vom Brauhuus, do wolle mer jet Reschtijes ob de Been stelle.

Am kommende Sammestdaach hammer widder dat jöhrlesche E’ete met ons Fraue. Dr Jürgen besorscht kleene Präsentsches för ons beste Stöcke, dann könne mer domet e Schmüske maake

 

Am 19.April joof et watt to fiere. Dr Werner Kall wor 75 Johr jong jewo’ede, dr Hans Nettler wor 72 Johr jewo’ede, on ne nöe jonge Mann wollt be ons metmaake on Platt liere dr Christian Schneider. Mer hant öm hezzlisch bejrüßt on em jewönscht, dat he sesch be ons wohl föllt.

Noh nem kotte, sehr positive Berescht vom Friedel öwwer onse Optrett be de Frollütt von St. Suitbertus, hammer ons widder Jedanke jemaat öwwer onse Mongkartowend em Spiejelsaal. Make mer et wie bem letzte mol? Wat nehme mer von Musik? Wat draare mer für? Wie sette mer bem Programm?

Am 17.05,2011 hätt dr Wilfried Link dat Treffe jeleitet. 6 Mann hant jefählt, de meeste wejen Krankheet. Dat Bier wor noch Jebortsdaachsbier vom Hans Nettler. För de Mongkart-owend em Spiejelsaal wu’eden schon Vördräjer uutjesöckt. Dä Raimund es draan en Jeschescht to schriewe. Öwwer ne Jastredner wore de Meinonge jedeelt. Met em Werner Hauschild wolle mer weje de Li’eder kalle. Weil nit völl do wore wu’ed öm 19 Uhr Schluß .

 

Am 21.06.2011 wor de 132. Tosammekonft vom Monkartkeis on met e 3 mol Ratinger Jonges hammer öm 17 Uhr aanjefange. Danke bem Gerd Artz för et Jebortsdaachsbier on joode Jenesong för em Jürgen, de hütt uut em Krankehuus jekomme wor.

Dr Friedel hätt noch ens ob de Vohanstaltong em Stadtmuseum obmerksam jemaat: „Cüppers trift Mundart – Revolutionäres und Sagemhaftes aus Ratinger Geschichte,“ wo dr Helmut, Wilfried on Friedel, 8 Kotte Jescheschte on Sare von Ratinge on em Angerland ob Platt vörlese dont.

Jetz jing dr Friedel ob dat Aktuelle on Weschije för ons. Onse Mongkartowend em Spiejel-saal am 22.10.2011. Onse Nö’e, de Christian, de öwwerhaupt ke Platt kann, hadden vom Friedel de Objab jekräje, e Jedescht laut op Mongkart vörtolese. He hät et vörjedrare on all wore bejeistert. Ju’et jemaat Jong! Mer wolle desmol kenne Jastredner han. Dann hand mer Li’eder uut de Mundorgel uutjesökt för de Owend, die noch mem Werner Hauschild vom Ratinger Mandolinenonsemble affjesproche weede, weil die an dem Owend de Musik maake.

Dr Friedel hadden en lange Liste jemaat met Dönekes, die mer noch nit vörjedraare hant. Do hammer 18 Stöck uutjesöckt, die mer vördraare wolle. Dann wu’ed noch jefrocht wer wat för Döneke vörrdraare well, et wu’er alles notiert.

 

Am 19.07.2011 öm 17 Uhr hammer om Jürgen sinne Jebortsdaach aanjestu’ete, dat he noch sin OP schnell widder ob de Been kütt. De Jürgen mot dat jehürt han, denn öm 19 Uhr ko’em he em Tu’en de Trepp eropp.

Dr Friedel hät feedesch jeschri‘ewene Dönekes vohdeelt. Die ne PC hant krieje se jemailt.

Dat Programm för de 20. Oktober hadden dr Friedel feedesch on jeder vör sesch lieje. Mer sind Ponkt för Ponkt dat Projramm durschjejange on et wor sowiet en Ornong. Mer de Ponkt 11 hammer met de Ponkt 18 jetuuscht. Dann hätt dr Friedel ons noch Witzkes en Reimform vörjedrare, die he uut e Bu’ke en Altdeutsch en Ratinger Platt öwwerdraare hätt.

 

Am 16.08.2011 wor dat dreevi’edel Johrhongert vom Wilfred Link to fiere. Met beleide Brösches on Bir hadde mer ju’et fiere. Dr Friedel delden ons met, dat mer am 25. August Besöök uut England hant. David Galbraith- Woods es mol widder en Ratinge on well met ons Platt kalle.

Dr Friedel ko’em domet eruut, dat mer dös Johr och e Jubiläum to fiere hant: 15 Johr Mongkartkeis Ratinger Jonges. Dat mot jefiert weede! En usem Older fiere mer alle 5 Johr e Jubiläum, denn de meeste von ons weede 25 Johr nit mie erläwe. Friedel schluch vör, bede Anläss tosaame te fiere. All wore envohstange. Vom Vörstand wü’ed dozu enjelade: Onse Baas Georg Hoberg, Vicebaas Leo Schleicch, Turmbaas Karl-Heinz Dahmen on dr Pressewart Dieter Wellmann.

Mer wolle 15 Liter Brauhuusbier on dressesch halwe beleschte Brötsches bestelle. Dat kost äwwer Jeld. Et wu’eden de Vörschlach jemaat, dat dr Friedel mol mem Baas spreeke soll ob do watt Vereinsmäßisch jeht.

Dann hammer ons Hematli’ed jeübt, weil mer dat vördraare wolle. Donoh moßt jeder mol de Text vördraare de he am Mongkartowend brenge soll. Auweia! Dat mot äwwer noch völl beter weede.

 

Ons Jubiläumsfier am 25.08.2011 met usem Fründ David Wood uut England wor ne schü’ene Owend. Dat Janze wor och prima en de Ratinger Presse objenohme wo’ede on somet för dr Mongkartkreis on de Ratinger Jonges ne volle Erfolsch. Hezzlesch bedanke meut esch mesch bem Leo Schleich on bem Vörstand för de Rejolierong von de Koste. Danke!

Am 13.09.2011 wor ons 135. Zusammekonft. Dr Vöstand well wi’ete, wat mer von Vohan- staltonge em Johr 2012 jeplant hant. Bes jetz es mer de Owend em Medienzentrum am 26.01.2012 jeplant: „ Us Angertal - hütt, jestere, on vürjestere“ met Leschtbelder on Texte ob Mongkart. De Leitong hät dr Helmut Pfeiffer öwernomme. Affjesenn von kleene Vörlesonge, wemmer enjelade weede, on en Ökomenische Andacht die äwwer besher mer aanjedacht es, es nix jeplant.

Dann simmer noch mol dat Programm dorsch jejange, met de Ansare töschedorsch. Fazit: Et klappt noch nit su, wie mer ons dat wönsche. Dr Friedel mahnt emmer widder: To Huus laut lese on übe!!! Eemol am Daach laut lese, dat köönt ihr och to Huus om Klo maake. Mer hant uutjemaat dat mer ons als Sondersetzong nochmol am 11.10.2011 em Tu’en treffe.

 

Am 11.10.2011 hammer onser Sondersetzong em dicke Tu’en affjehalde, domet mer hüre konnt, wer to Huus jeübt hadden. Dat Erjebnis wor dorschwaaße. Schlemmer wor, dat de Heizong nit aan wor! Mer so’ete all be 14° met de dicke Jacke am Dösch. De Tuenbaas hat de Termin jenehmischt äwwer vojeete de Hezong aantestelle. Selfs dat Bier, wat dr Friedhelm Conrad spendiert hadden, hät nix jenötzt.

 

Am 18.10.2011 wor Jeneralprob. De eschte schock kräje mer, als mer erenn ko’eme: 15°. Mer li’ete widder de Jacke aan on hadden Angs dat mer ons för em Mongkartowend noch vohköllden. Dat hän ons jrad noch jefällt. Mer hant dat Organisatorische för de Owen em Spiejelsaal bekallt, on hand dann dat komplette Programm för de Mongkartowend jemaat. Ohne Li’eder durden dat knapp 2 Stond.

Klemens on Friedel wolle sesch em Spiejelsaal treffe on noch wat uutme‘te, Friedel well dat Rednerpult vorjröttere domet jeder dat Blatt bem Vördraach bequem uutleje kann. Am Friedaach simmer all öm halwer sechs do, denn onse Tonteschniker Daniel Oberbanscheid well noch en Tonprobe maake.

 

De Mongkartnommedaach am 15.11.2011 fing för e paar von ons een Stond fröher aan, weil dr Volkmar schrimpf ons en de Technik von de nö’e Beamer enführe wollt. Domet wolle mer de Belder vom Angertal ob onse Mongkartowend am 26.01.2011 zeje. De Volker hät jedonn wat hekonnt, äwwer et dä tsesch nix in der Stond. De Lingwank bleef leer. Volker well to Huus en Ruh mol kieke, wo et draan jeleje hätt.

Jenau öm 17 Uhr wore all do on mer hant em Klemens Michels tom 77. Jebortsdach jrato-liert on he betahlden dat Bier. Dann hammer ne Röckbleck jehalde von onse Mongkartowemnd em Spiejelsaal. De eenhellije Menong wor, et wor ju’et, mer sind prima aanjekomme. Et hadden förher mer to wennisch en de Presse jestange. De Baas on de Vicebaas hand em Saal en Sammlong jemaat on et sind noch e paar € öwwer jeblewe. De Baas hät ons dat Jeld jeschenkt för onse Koste die mer em Johr hant. Danke!

Dat jemeinsame Owendeete met onser Wiewer es ob de 17. Määz vörjeleit woode, domet dr Helmut on et Kläre noch metmaake könne, bevör se widder en Spanie sind.

Dr Helmut hätt sesch en Spanie schon reschtisch ob onse Belderowend em Medienzentrum vörbereitet, on doröm hammer beschlo’ete, dat he verantwootlesch för de Owend es. Dann hammer om Helmut sinne Laptop die 175 Belder vom Angertal jekickt die he zeje well. Et es noch völl to donn, packe mer et aan.

 

De 138. Sitzong am 20.12.2011 wor och dr Johresaffschluß von e erfolschriek Johr. Dr Friedel hät sesch be all bedankt on e Pittermänneke spendiert. Dr Jürgen för sin Arbitt kräsch extra e klee Präsentsche.

Helmut Pfeiffer klärden ons op, wie wiet he met de Vörbereitonge för onse Angertalowend es. 95% sind fehdesch, alles löppt ronk.

Dat Pittermänneke wor leer, mer hand ons all e schü’en Weihnachtsfest jewönscht on sind jejange,

Völl Jesonkheet on alles Ju’ede em nö’e Johr 2012 wönscht ösch ö’ere Friedel Bonn