Jahresröckbleck Mundartkreis 2010

Dat nöe Johr  hammer aanjefange met hure Besök. Als Jäst hadde mer de Frau Dr. Erika Münster Schroers, die em Stadtarchiv on en de Stadtbibliothi’ek et Sare hätt, dr Herr Schulz-Höhnerlage de se Vortreede deet, Onse Jonges Baas Georg Hoberg, dr Vizebaas Leo Schleich on onse Tuenbaas Karl-Heinz Dahmen. Vom Mundartkreis wore se och all do.

   Dr Jürgen Bochsteegers on Karl-Heinz Dahmen hant ons Jäst de Janze Tuen jeze’ischt. Öm viedel för sechs bejrüßten dr Friedel Bonn de Jäst on hätt em Baas noch vorspätet tom Jebortsdaach jratuliert.

   Klemens Michels makten dann sinne Vürdraach met de Dias „Ratinge – fröher on hütt“. All die do wore, wore bejeistert. Alleen die Idee, olde Hüser on Stroote to knippse, wie se affjeri’ete wu’ede, öm dann de Nöboute te zeje. De Klemens hadden dar reschtije Näske för son Situatiune. Dann de janze Kommentare to de Belder, schü’en!

   De Frau Fr. Münster wor gejeistert on reschten aan, sujet mol em nächste Johr em Medienzentrum to maake.

 

Em Februar hadde mer widder Jäst, dr Baas, dr Vicebaas, dr Tuenbass on dr Pitter Ullmann. Onse Jong Ludwisch Blu’emekamp wor 85 Johr old jewohde on hätt do dropp ju’et eene uutjejo’ewe. Dat Brauhuusbier uut em Faat wor lecker on de Fläsch Williams wu’ed och noch leer als Vordauongshölp, weil dat Jehackte su fett on lecker wor.

   On wer hadden dat all widder besorscht on sorscht ob jede Vosammlong för onser Wohl? Dr Jürgen Bocksteegers! Als klee Dankeschü’en hät dr Friedel öm en Fläsch „Ratinger Sekt“ jejäwe. De Jürjen hadden och schon e Lokal on ne Termin för dat jemeensame Eete met ons Wiewer festjemaat. Prima!

   Am 21. Februar wor Ratinger Kulturdaach em Hematmuseum. Dr Manni Buer hätt jeen jehatt, dat mer do och e Paar Dönekes ob Mundart vördraare sollden. Met 5 Mann wore mer do juet vohtrehde.

 

   Am 16.Määz wore 4 Mann jet fröher do, öm to bekalle wat mer met de Frau Dr. Münster am 31. bekalle wolle. Et jeht öm de Owend wo mer de Belder vom Klemens zeje wolle on wie mir ons dat vörstelle.

   Öm 17:45 h wore all do on dr Friedel hatt sesch noch ens bedankt, dat mer om Kulturdaach em Hematmuseum ju’et vortreede wore.Dann kräsch jeder 2 CDs von onse Mundartowend em Spiejelsaal jeschenkt. Friedel Bonn menden, dat mer des Johr noch wat kleenes maake mösste, ohne dem Hans Weiler am 25.10. en de Quer to ku’eme. Ob ne zwedde Dach em Mond, för eTreffe mem Mundartkreis, de em Jespräsch wor, hammer vohzeschtet, doför fange mer li’ewer schon öm 5 Uhr aan. Dann hammer noch 2 Dönekes, eens vom Ludwesch on eens vom Gerd korrijiert.

   Am 27. Määz es dat Eete met ons ehemalije Verlobte em Brauhaus. De Jürjen besorscht noch kleene Presäntsches för de Owend.

 

   Om 5 Uhr stunge 7 Mann för em Dicke Tuen on konnte nit errenn. Onse li’ewe Jong Jürjen hadden verjeete, de nöe Aanfangstiet en sinne Kalender entedraare. Als mer öm aanjeru’epe hant, häät he sesch op sinne Drohtesel jeschwonge on ko’em aanjebraust. Zom Jlöck hadden he schon morjens dat Bier en dr Külschrank jedon, so dat kenne jröttere Schade entstange wor.

   Friedel Bonn bereschteten von dem Treffe be de Frau Dr. Münster-Schroer. Am 20. Januar soll de Voranstaltong em Medienzentrum stattfenge. De Frau Dr. well de Bejüßung maake on dr Klemens sinne Diafürdraach halde. De Eenwand vom Friedel, dat mir vom Mundartkreis jo Metvoranstalter wöre on mir ons do och met enbrenge wollden lösten kenn Bejeisterongs-      störm be de Frau Dr Münster uut.  Mer sind dann öwwereen jeku’eme 100 – 120 Dias uut te sü’eke on do kleene Texte dröwwer te maake. Bem nächste Treffe am 18. Mai wolle mer Dias uutsü’eke, awwer onge em Ieskeller, weil et do düster es. Wärm aantrecke!!

 

 

     Dann wollte mer Dönekes korrijiere. Doför bruuke mir äwwer ne Drucker wo de Patrone nit leer sind. Zom Jlöck hadden dr Friedel dat Döneke vom Brenkmanns Fretz en 12 fache Uutführong be sesch on so konnte mer wenischstens een Jeschescht feedisch maake. De Rest        vom Owend hadden e beske Leerloop ut teschnische Jründ. De Baas hätt späder de Patrone uutjeweeßelt. Viellescht bruuke mer noch ne Baas vör de PC on de Drucker?

 

   Am 18. Mai öm 17 Uhr tro’efe mer ons onge em Dicke Tuen, em Iieskeller weil do noch Dösch on Stühl wore. Dr Jürjen hatt e kleen Heizöffke an et loope on dr Klemens hadden schon de Teschnik för sin Dias objebout.

   Am Aanfang hätt dr Friedel Bonn ne Bri’ef ob Ratinger Platt vörjele’ese de ons de Engländer David Galbraith Woods jescheckt hadden. Dat Platt hätt he jeliert, weil he en de Schollferie emmer en Ratinge be de Famillisch Vössing jewese es. He well ons besü’eke, on mer freue ons schon drop.

   Dann hammer 120 Dias uutjesöckt, die mer am 20.Jan.2011 brenge wolle. Öt wor  ju’et dat mer an de Owend mer met 7 Mann wore, sons wör et jet arsch eng jewoode. Töschedorsch ko’em onse Tuenbaas Karl Heiz Dahmen erenn on seiden, dat dat de eschte Veranstaltong em Eiskeller wör, wo mer natürlesch eene dropp jedronke hant. Mer hant noch nie sonne wiede Wech on so völl Treppestu’we loope mösse, wenn mer nohm Klo mosste, wie an de Owend.

 

   Am 15. Juni öm 17 Uhr hammer all öm Raimund Pfeiffer tom Jebortsdaach bejlöckwönscht. Donoh hant dr Friedel Bonn on dr Wilfried Link verzällt, wie se die 2 Stond be de 6. Klass em Weizsäckerjymnasium öwwer de Ronde jebreit  hant. Dat Janze ko’em be de Jonges ju’et aan.

   Dann hammer ons Jedanke öwwer de Leschtbelderowend em Mediezentrum jemaat. Bem nächste Owend wolle mer ne Rahme för dat Programm maake, wat mer dann met de Frau Dr. Münster bespreeke wolle.

   Dann jinge mer draan Dönekes to korrejiere. De Vürschlach vom Raimund wu’ed aanjenohme, dat nit mer dr Friedel vü’erlese sollt, sondern jeder mol e Stöckske, domet se all en Übong bliewe. Dann hadde mer 4 Stöcke dorsch on kenn reschtije Lost mie.

   Am Eng ko’em noch wat Schü’enes. Onse Mundartfründ Helmut Pfeiffer es met sie Fräuke Kläre 50 Johr vorhierott on hand ons zom Fiere en et Hematmuseum enjelade. Danke on Jlöckwonsch ösch Twe.

 

  Am 20 Juli öm 17 Uhr hammer esch mol mer jratuliert. Dr Jürjen Bocksteegers hadden am Daach förher Jebortsdaach jehatt on dr Helmut Pfeiffer wor uut Spanie toröck on jeder hätt öm to sin Joldhochtiet bejlöckwönscht.

   Dann hammer öwwer de Owend am 20 Jan. em Medienzetrum jesproke, wat mer op Platt tösche de Belder brenge könne. Mer hant uutjemaat, ons am 5. Nov. noch ens em Dicke Tuen to treffe, ons de Belder die mer uttjesöckt hant noch ens to bekieke on öwwerleje, wat mer dobe’i kalle könne.

   Dr Friedel Bonn hät jsaat, dat he on dr Werner Kall bem nächste mol met de Jonges nach Gersau en de Schweiz sind. Dat mer an dem Owend ne Engländer als Jast hant de jehn Ratinger Platt kallt. De Wilfried Link es do dröwer em Thema on leitet de Owend.

   De Mundartkreis am 21. Sept.leitet och dr Wilfried Link weil dr Friedel em Krankehuus litt.

Die Dönekes, die zu korregiere sind lieje schon parat on dr Jerd Artz brengt se mett. En et Reene schrift se dann dr Friedel Bonn, weil de dann en de Tagesreha, on owens to Huus es.

   Mer sennt ons am Donnersdaach öm halwer vier em Heimatmuseum. (Joldhochtiet)

  Am 7. Aug. om Biwak em Jut Lohof.

  Ihr trefft öch am 17.Aug. em Dicke Tuen.

 

   Pünklesch öm 17 Uhr hät dr Wilfried Link ons Jast David Galbraith-Woods uut Englan on ons Baas Georg Hoberg bejrüßt. Mer hant dann reschtesch jearbitt on 3 Jescheschte fehdesch jekräje. De David hät janz doll metjemaat on ons noch ob Fähler jedeut die mer översenn hadden.   Als Andenke hammer dem David ons Wöhderbook jschenkt on de Baas joof em noch völl to lese met.

 

   Ob Vürschlach vom Baas sollde mer ob de Vohsammlong am 3. Sept. ne Vürdraach en Mundart maake. Mer hant dann de Raimund uutjekickt met sinn „Jongeswanderung“

   Dä David hätt dann noch en Fläsch Whisky kreise lo’ete, et wor en schü’ene Setzong.

 

   21. Sept. Noh de üblesche Rejularie seiden dr Hans Nettler, he wör von en Frau von von de Suitbertuskerk aanjespro’eke wo’ede, ob mer nit ens för de KFI, ca. 20 Fraue, paar Vürdräsch en Mundart halde könnte? He hät dann jesaat, dat wör ke Problem, dat könnte mer em Fröhjohr maake.

   Dr Klemens on dr Jürgen hant de Friedel em Krankehuus besöckt on solle Grü’eß bestelle.

   Dann hammer een Jeschescht dorschjeki‘eke on Witzkes on Vohzellekes jemaat. Dann wor de Owend schon widder öm.

 

   Noh dem sesch dr Friedel Bonn met sie nö’i Hüftjelenk de Trapp erropp jequält hät, hammer am 19.Okt. öm 17 Uhr aanjefange. De Heizong wor nit aan on be 14 Grad hädde mer li’ewer Grog jedronke statt kold Bier!

   De eschte Punkt wor onse Leschtbelderowend am 20.Jan.2011. Kenner von de Jonges hadden sin Huusarbitt jemaat. Mer die 2 Homberjer Jonges hadde wat objeschri’ewe wat dann och von all affjenickt wu’ed.

   Mer sind dann so vorbli’ewe, dat dr Klemens, Jürjen on Gerd sesch bem Friedel en Hombersch treffe on de Dias noh de Texte uutsortiere, domet mer am 5.Nov. bem Treffe met de Frau Dr. Münster em Dicke Tuen zeje könne wie mir ons dat vörstelle.

   Dann hammer 2 Dönekes bearbitt. Leider konnte mer nit mie maake weil schon widder mol kenn Tinte mie em Drucker wor. „De Jschischt von de Melkbuure“ konnt dr Friedel mer noch fürlese, als onse Baas janz stickum de Trapp erropp ko’em met 2 Pakete Druckertinte öngerm Ärm. Komisch, he hadden öwwerhoupt kenn Ahnunge dovon dat dr Drucker leer wor. Kott för halwer acht wor Schluß on all wore dorschjefrohre.

  

   Am 16.Nov. öm 17 Uhr hät dr Friedel de Mundartkreis bejrüßt on völl Jröß vom Jerd Artz bestellt deem Krankehuus litt. Juede Beterong Jerd!

   Friedel jo’ef de Termine för nächstes Johr dorsch.

   Am 20.Jan 2011 em Medienzentrum, 19:30 Uhr „Ratinge, wie hässe deschverängert“

   Ne Diaowend met Belder von de Ratinger Ennestadt „fröher on hütt“ met Kommentare ob Ratinger Platt.

   Am 14.Apr. 2011 öm 20 Uhr Kath. Frauenimpulse, St. Suitbertus. Mundartvorträge vor ungefähr 25 Frauen.

   Am 21.Okt. 2011 öm 19:30 Uhr maake mer em „Spiejelsaal“ vom Ratinger Brauhaus ne Mundartowend met Dönekes.

   Mer hant dann öwwer dat wie on watt von onse Diaowend jekallt. Be dänne Belder wolle mer esch dat Beld zeje wie datt hütt uutsüt on dan dat Beld wie öt fröher wor. De Helmut Pfeiffer on de Friedel Bonn wolle mol e Programm för de Owend festleje.

   Mer treffe ons töschedörsch am 01.12.10 im Dicke Tuen. Ons fellt dat reschtije System, de Belder en de reschtije Re’i to Krieje. Ob emol hadden dr Friedhelm Conrad ne prima Vörschlach jemaat. De probiere mer uut am 14.12.10 on dat wü’ed klappe!!

  

   Em Dezember hammer ons 125. Tosamekonft on dr Johresabschluß jefiert. Mer hadden jenoch to e’ete on to drenke. Dr Jürjen Bocksteejers hadden mol widder alles prima en de Re’ih.  Onse Baas konnt leider selwer nit komme, hätt awwer ne schü’ene Brie’ef jeschrewe on e Pittermänneke met Brauhuusbier vohspro’eke. Dr Friedel Bonn hät ne kleene krittische Röckbleck jehalde on och noch mol draan errennert dat mer för de 20. Jan. noch all jet übe mösse. Dann hammer Witzkes vohtellt on laut jesonge bes alles objeje’ete, de Williams on et Bierfaat leer  wor. Mer hant ons schü’ene Fierdaach jewönscht on sind dann all noh Huus jejange. Völl Jlöck on Jesonkhet em nö’e Johr wönscht ösch örre Friedel Bonn.