En Jongeswanderong

on wat mer dobe’i alles erleewe kann.

    An eene Mondaach em Mond, on dat es dr letzte Mondaach em Mond, on an dem Mondach senn de Jonges ongerwees. Se treffe sesch, wie kann et angersch sinn, om nüng Uhr am Verkeshirdetu’en. To i’esch es noch kenner to senn. Äwwer kott för nüng sind se bold all do. Et sinn so aan de sibbtesch Keels do, äwwer wenn et wat ömmesöns jöft sinn et völl mie. Wenn se all do sinn, stont se en Jrüppkes tosame. De Scholl I., de Scholl II. on de Schötze stont tosame, on sujar de schwatte on de ru’ede Jonges send sesch dann jrön. Dann wü’ed jemaulfescht, jelacht on jekwasselt, dat mer dat ejene Woht nimmi vorston kann. De Lütt drömmeröm maake de Fenstere on de Düre tou, se könne nix mie vorkoope be dem Krach.

    Dann es et so wiet! Et schleit vom Kerketu’en nüng Uhr. Dat es för em Klemens dat Ze’ische ons jet te sare. He jeht ob dat Denkmol aan wo de Ferkes stont on jriebt dat Ferke an de kruuse Stähz, tratt em ob de dicke Fott, on flöck es he ob dat Mü’erke. He kütt noh füre on säht: „Jode Morje“. Schon e mol säht he och , „Leewe Jonges, hütt hammer alt widder Jonges – Weeder“. Dan säht he ons wo mer herjonnt, em Jonkersbosch, nom Aaper Wald, dörsch et Angertal oder Schwattbeektal. Do noh kütt de Orebleck wo se all drop wahde: Noh wat för en  Kneipe jommer noh her hen. Dann sare welsche: „Woröm den wandere, lot mer doch derekt dohen jonn.“  Beför et dann losjeht, mäkt dr Klemens ob dat Mü’erke – von de selwe Stell, met de selwe Kamera, on de selwe Jonges, emmer dat selwe Beld, - on donor jeht et los. De Klemens kütt von de Mu’er eronger, trett dem Ferke noch ens ob die dicke Fott on onge es he.

Jott sei Dank. Jo, dem Klemens kütt e mönkesmo’et. Mer trecke emmer en en angere Hemmelsreschtong. Jed et de Oberstroot eronger on e paar Frollütt kome ons entjeje, dann schmiete sesch enije en de Brost: „ Dolle Keels semmer, wollt ihr nit metjon?“ De We’iter: „Hürt doch op met dem Bohei, sonn olde Büdel hammer och to Huus eröm sette.“ Dobe’i könne se sesch dat Lache nit verkniepe.

   Jommer emol en dr Junkersbosch dann mösse mer och öwwer de Huuserallee. Do wü’ed de twedde Wanderbaas, dat es dr Wellem (Papp) janz rabbelesch. „Lopt net öwwer de Stroot, blieft doför ston, mer jont all tesame röwer.“ He stellt sesch dann op de Stroot, mäkt de Ärm utenanger, on höllt ons de Autos vom Lief. Mer jont dann en breeder Front dröwer. Em Bosch aanjekomme frore welsche. „Wat hät de Klemens jesaat, wo jommer hen?“  „No Eggesch“ sät de Karl, „Nee,“ ment de Heinz „esch meen noh Hommeresch.“ „Es jo och ejal,“ sare se dann, „hammer nit jenau hinjehüt, mer hant de Mull net halde könne.“ E Stöck en de Bosch eren jejange, sööke sesch de Eschte ne drüje Boom oder ne drüje Struuk uut. Dr Kaffee kütt langsam dorsch. „ He kiek ens, die könne noch jet Waater verdraare.“ On dann jeht et los, et blieft net be eene Jong! Et wor mol Eener, et es schon jet länger her, de hät sesch en et Jebösch vorkro’epe – et mot wohl e jrötter Jeschäft jewäse sin -. Als he fehdisch wor, on sin Box widder aan hadden, wore de Jongens schon fott. He wees nit wohin, et wor wohl kenne eschte Dumeklemmer. Mir hant späder jehööt, he es von Lenktörp mem Bus noh Huus jefahre.

   En halwe oder Stond ongerwes, hant sesch de Jonges so wiet utenanger jetrocke, dat de eschte de letzte nimmi senn kann.  „ He, Lang, loop net so, bliew mol ston!“ Von vüre wü’ed toröckjeroope: „Jo’et henge wat flöcker!“ Dem Klemens wü’ed dat to bonk, löppt noh führe on säht: “Bliewd doch emol ston.” De Spetz halt aan, de Stähz jeht noch e paar Schrett, on jeht och net mie wieder. Wat hät dat jebreit? Nix! On dat Spell kütt twee bes dreemol be son Wanderong för. Semmer dann so wat twe Stond ongerwees, wü’ed et langsam Tiet noh Huus to jonn, denn de Doosch von denne Jonges wü’ed emmer jrötter. De Klemens hät töschedörsch de Jonges all jetällt. Dat mäckt he emmer an en enge Stell oder do wo ru’et-witte Pöhl stont. On de Klemens nömmt dat janz jenau. „Wie völl semmer denn?“ frore Welsche. „Esch han fönefonsibbtesch gezällt.“ „Näh sesonsibbbtesch send dat.“ seiht de Angere. De Klemens, jenau wie he es, tällt noch emol. „Dat send doch fofonsibbtesch, du kanns nit jenau tälle.“ 

   Su langsam jommer widder ob Ratinge aan. De Kerketu’en es als widder to senn. De Doosch wü’ed emmer jrötter, de Schrett emmer länger on schneller. De janze Hope es och net mie so wiet uutenanger. Endlesch en de Wi’etschaft aanjekomme, falle se janz malatt ob de Stü’el. De Eschte fröscht: „Send noch Frekadelle do?“ „Näh, hammer hüt kenn.“ De Wi’et denkt sesch, die maake ons toföll Arbitt, se solle sesch to Huus paar maake lo’ete. Na wat soll et, se falle dann öwer de halwe Brötsches her. De Mettbrötsches sind toi’esch fott, weil de Jonges se so jeen möje on emmer su wennisch do von do sind. Dä Rest wü’ed rongk jereischt, on de Brötsches met de jekockte Schenke bliewe öwweresch. Et wehde noch e paar Bierkes droppjekippt on de Jonges hant sesch widder erholt. De Krach wü’ed widder jrötter, on jemaulfescht wü’ed öwwer Jott on Jedermann. Met de Tiet wü’ed et emmer leiser, de Jonges jont noh Huus. Se wore sesch enisch, et wor widder mol en schü’ene Wanderong, Och ohne Frekadelle. Op et nächste Loope am letzte Mondaach em Mond, wü’ed sesch schon jefreut on all send se dann am Verkeshirdetu’en widder dobei.

Beste emol nit metjejange on du triffs am angere Daach ne Jong en de Stadt, well mer jo wi’ete: „ Wo word ihr am Mondaach jewese?“ „Jo, mer wore en Hommerisch en de Kron.“ „Wie sitt ihr denn do hinjeloope?“ well mer wesse. „Do henge eröm.“ säät he. „Wo hengeeröm?“ Do holden he sinne Ärm für, mäkt ne jru’ete Kries on hät jesaat: „Do janz wiet henge eröm!“ „Jo, Ludwisch,“ hann esch jesaat, „esch wees noh Besche’id: Mer jemaulfescht on nix von de Jejend jesenn.“

 

Raimund Pfeiffer