Ein Gedicht über dem Dicken Turm aus dem Jahr 1938

                         Aus der  Ratinger Zeitung  vom 27. Aug. 1938

 

                                                   De dicke Tu’en

 

                            Vom aule Mann wü’ed döck jeschri’ewe,
                            Dat  he su  röstesch wör jebli’ewe;
                            Janz wennisch wor he krank jewese
                            On o’ehne Brell könnt he noch lese;
                            He wör benoh schon hongert Johr 
                            On hätt fast jar ken jriese Hoor.

                            Dat es jo alles, alles reschtisch.
                            On doröm es et nit so weschtisch,
                            Wenn mesch de Lütt domet verglieke,
                            On sesch do drop ens mesch bekieke.
                            We öwwerstung noch jede Stu’em?
                            Ben esch et nit, de „Dicke Tu’en“!

                            De olde Mann, von dem jeschri’ewe,
                            Es doch nit ewesch ault jebli’ewe.
                            Esch äwwer han met seeshongert Johre
                            Von minem Ahnsenn nix verlore.
                            Schon minne janze Kno’ekebou 
                            De lött watt angersch jar nit to.

                            De olde Mann es dörr on hajer, 
                            Esch ben dat Jejendeel von marer.
                            Esch föhl mesch reit jesonk on kräftesch
                            On jede seit: Wat es de jru’et on deftesch.
                            Scho’et op mesch och mol de Attelerie,
                            Atterievokalkong hatt’ esch nie.


                            Die leewe Stadt, die mesch jebore,
                            Hät nölesch mesch dat Hoor jeschore;
                            De Jonges hant dat Daak jemaat
                            On nöe Brocke rennjebraat.
                            No ben esch, wie mer sare kann,
                            Ne aule on ne schü’ene Mann.

                            Fritz auf der Mauer

Überarbeitet und geändert                                                                                                                                                                 Friedel Bonn